Scroll to top

Služby architekta

Poskytujeme kompletný balík služieb projekcie stavieb. Počnúc architektonickou štúdiou cez schvalovacie dokumentácie po realizačnú dokumentáciu. V prípade potreby Vam vieme zabezpečiť komunikáciu s dotknutými inštitúciami a stavebným úrádom.

01

Architektúra

Kompletný servis služieb pri projekcii architektúry

Architektonická štúdia (návrh) je najjednoduchšia a zároveň najdôležitejšia forma projektovej dokumentácie. Je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby.

V rámci štúdie sa hľadajú najoptimálnejšie riešenia hmoty a prevádzky, overujú sa urbanistické, architektonické, výtvarné, dispozično-prevádzkové, interiérové, konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby. Prináša základnú myšlienku návrhu a slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi.

Spracovanie dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby, na základe ktorej sa posúdi súlad návrhu s územným plánom. Dokumetácia poskytne jasnú predstavu o proporciách objektu. O jeho polohopisnom a výškopisnom osadení objektu a nadväznosti na okolie.

Spracovanie projektovej dokumentácie pre potreby stavebného konania. Projekt odprezentuje návrh po urbanistickej, architektonickej, konštrukčnej, materiálovej a technologickej stránke. Obsah a štruktúra dodržuje odporučania UNIKA.

Spracovanie realizačnej dokumentácie, ktorá jasne definuje zadanie pre zhotoviteľa stavby. Doriešia sa detaily, jednotlivé prvky a výrobky. Dokumentácia je prehĺbená do podrobnosti kde sú definované všetky prvky stavby vo výkazoch a rozpočtoch, čo poskytuje možnosť organizovania výberového konania na zhotoviteľa stavby.
Pri jednoduchých stavbách /rodinný dom/ sa môže spracovať projekt pre vydanie stavebného povolenia v realizačnej podrobnosti.

Predmetom je odborná pomoc investorovi vo fáze výstavby. Poskytujeme konzultácie so zhotoviteľom stavby, vysvetlenia a upresnenia projektovej dokumentácie. Účasť na odovzdaní staveniska, kontrolných dňoch, na preberaní jednotlivých celkov stavby a kolaudácii. V rámci autorského dozoru sa odsúhlasuje dielenská dokumentácia, výrobná dokumentácia a prípadné zmeny v projekte.
Cieľom je ochrana záujmov investora počas realizácie a ochrana diela, najmä kontrola kvality a zhody medzi realizovaným dielom a projektom.

02

Interiér

Kompletný servis služieb pri projekcii interiérov

03

Ostatné služby

Kompletný servis služieb pri projekcii interiérov.

Vyplnte stručný formulár a budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

Máte záujem o spracovanie projektu?