Scroll to top

Služby architekta

Poskytujeme kompletný balík služieb projekcie stavieb. Počnúc architektonickou štúdiou cez schvalovacie dokumentácie po realizačnú dokumentáciu. V prípade potreby Vam vieme zabezpečiť komunikáciu s dotknutými inštitúciami a stavebným úrádom.

01

Architektúra

Kompletný servis služieb pri projekcii architektúry

Architektonická štúdia (návrh) je najjednoduchšia a zároveň najdôležitejšia forma projektovej dokumentácie. Je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby.

V rámci štúdie sa hľadajú najoptimálnejšie riešenia hmoty a prevádzky, overujú sa urbanistické, architektonické, výtvarné, dispozično-prevádzkové, interiérové, konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby. Prináša základnú myšlienku návrhu a slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi.

Spracovanie dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby, na základe ktorej sa posúdi súlad návrhu s územným plánom. Dokumetácia poskytne jasnú predstavu o proporciách objektu. O jeho polohopisnom a výškopisnom osadení objektu a nadväznosti na okolie.

Spracovanie projektovej dokumentácie pre potreby stavebného konania. Projekt odprezentuje návrh po urbanistickej, architektonickej, konštrukčnej, materiálovej a technologickej stránke. Obsah a štruktúra dodržuje odporučania UNIKA.

Spracovanie realizačnej dokumentácie, ktorá jasne definuje zadanie pre zhotoviteľa stavby. Doriešia sa detaily, jednotlivé prvky a výrobky. Dokumentácia je prehĺbená do podrobnosti kde sú definované všetky prvky stavby vo výkazoch a rozpočtoch, čo poskytuje možnosť organizovania výberového konania na zhotoviteľa stavby.
Pri jednoduchých stavbách /rodinný dom/ sa môže spracovať projekt pre vydanie stavebného povolenia v realizačnej podrobnosti.

Predmetom je odborná pomoc investorovi vo fáze výstavby. Poskytujeme konzultácie so zhotoviteľom stavby, vysvetlenia a upresnenia projektovej dokumentácie. Účasť na odovzdaní staveniska, kontrolných dňoch, na preberaní jednotlivých celkov stavby a kolaudácii. V rámci autorského dozoru sa odsúhlasuje dielenská dokumentácia, výrobná dokumentácia a prípadné zmeny v projekte.
Cieľom je ochrana záujmov investora počas realizácie a ochrana diela, najmä kontrola kvality a zhody medzi realizovaným dielom a projektom.

02

Interiér

Kompletný servis služieb pri projekcii interiérov

Architektonická štúdia interiéru je dôležitým prvkom pri plánovaní a realizácii každého projektu. Táto štúdia obsahuje návrhy a koncepty dizajnu interiéru, ktoré sú vytvorené s ohľadom na funkčnosť, estetiku a pohodlie pre užívateľov priestoru. Pri tvorbe štúdie sú zohľadnené nielen praktické a technické požiadavky, ale aj štýl a atmosféra, ktoré majú vytvoriť príjemný a priateľský interiér. Štúdia zahŕňa návrh dispozície, koncepciu farebného schémy, výber materiálov, osvetlenia a nábytku. Každý prvok je starostlivo premyslený a navrhnutý tak, aby sa hodil do celkového konceptu. Výsledkom architektonickej štúdie interiéru je prehľadný a detailný projekt, ktorý slúži ako základ pre ďalšie projekčné fázy projektu.

Ohlásenie stavebných úprav  resp. projekt pre stavebné povolenie  je nevyhnutným krokom pri realizácii akýchkoľvek stavebných zmien v interiéri vášho domu alebo bytu. Tento proces zahŕňa podanie žiadosti na stavebný úrad a získanie potrebných povolení na plánované úpravy. Okrem toho môže byť potrebné zabezpečiť dodatočné odborné posúdenie projektu, aby sa zabezpečila bezpečnosť a funkčnosť zmenených priestorov. S našou pomocou môžete byť istí, že všetky vaše stavebné úpravy budú realizované v súlade so všetkými platnými predpismi.

Realizačný projekt interiéru je detailná dokumentácia, ktorá popisuje všetky potrebné práce a úpravy, ktoré sú potrebné pre uskutočnenie konkrétneho návrhu interiéru. Zabezpečuje presné a efektívne vykonanie práce a minimalizuje nežiaduce problémy a chyby v priebehu realizácie projektu. Realizačný projekt zahŕňa technickú dokumentáciu, riešenie detailov,  rozpočet, plánovanie pracovných postupov, výber materiálov a farieb, ale aj detailný popis a výber konkrétnych kusov nábytku, sanity a osvetlenia.

V rámci autorského dozoru dohliadame, že realizácia interiéru bude prebiehať v súlade s projektom, technickými predpismi a normami. Kontroluje sa kvalita a prevedenie prác, správne použitie materiálov a technológií, ako aj plnenie estetických požiadaviek. Prostredníctvom kontrolných dní monitorujeme celý priebeh realizácie interiéru, poskytujeme odborné poradenstvo klientovi aj realizátorovi a riešime vzniknuté problémy. Cieľom je zabezpečiť, aby výsledok bol v súlade s požiadavkami a očakávaniami investora.

03

Ostatné služby

Kompletný servis služieb pri projekcii interiérov.

Vyplnte stručný formulár a budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

Máte záujem o spracovanie projektu?