Scroll to top
urbanizmus

Revitalizácia nám. sv. Egídia v Poprade

URBANISTICKÉ RIEŠENIE: 
Celková dispozičná koncepcia zástavby na predmetných  pozemkoch   vychádza z urbanistických možností danej lokality. Osadenie objektov rešpektuje odstupy od spevnených plôch a komunikácii, odstupy od existujúcich inžinierskych sietí v danom území. Nový návrh rešpektuje polohu a veľkosť námestia a zásadne nemení  jeho funkciu ani rozlohu s výnimkou vytvorenia zhromažďovacieho priestoru východne od fontány s možnosťou umiestnenia pódia. Pôvodné miesto pre kultúrno spoločenské akcie v medzikostolí kapacitne nevyhovovalo. Zónovo su jednotlivé plochy rozdelené na relaxačno oddychové, kultúrno spoločenské, komunikačné a miesta pre vytvorenie vonkajšieho sedenia pre jednotlivé prevádzky. Hranice týchto zón nie sú presne stanovené a plynulo sa prelínajú. Konceptom bolo vytvoriť multifunkčný priestor spĺňajúci súčasné požiadavky pre oddych, stretávanie sa obyvateľov a kultúrno spoločenské podujatia. Zároveň bude vizuálne zaujímavý s reprezentatívnym výrazom.

Celý priestor hlavného námestia stúpa pomocou výškových platforiem s doskovým  tvaroslovím, ktoré majú plynulým spôsobom umožniť prepojenie, pozvolnú elimináciu výškového rozdielu a zároveň priechod bez zásadných bariér. Hlavné námestie(fontána) nemá  jednoznačnú – prevažujúcu funkciu a je skôr rozčlenený na viac funkčných plôch . 

Komunikačná funkcia spočíva v zachovaní peších ťahov po oboch stranách námestia a v ich potvrdení stromoradím líp. Lipy dopĺňatá pešie ťahy o zelené plochy a zároveň potvrdzujú historický charakter námestia. 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: 
Fontána.
Objekt fontány je umiestnený v pôvodnej zaužívanej pozícii, pred evanjelickým kostolom. Kopíruje kompozičnú os námestia a tvorí vizuálne dominantný prvok vnímateľný v každom nosnom pohľade pred enajjelickým  kostolom. Fontána je obdĺžnikového pôdorysu a kombinuje bazénovu časť a pochôdznu časť, ktorých vonkajší okraj je lemovaný vertikálnymi tryskami vytvárajúcimi vodný stĺpec každých 25 cm. 

Pochôdzna časť fontány je riešená ako interaktívna kde vodné trysky reagujú na pohyb osôb v bezprostrednej blízkosti vypnutím vody a umožňujú vstúpiť resp. prejsť cez fontánu. Každá tryska samostatne reguluje výšku vodného stĺpca a je doplnená o osvetlenie čo umožňuje vytvoriť komplexné audiovizuálne tematické predstavenia ku špecifickým akciam, resp. v priebehu dňa bude fungovať interaktívne. 

V zimnom období sa bazénová časť uzavrie a vytvorí sa jednoliata plocha.

Medzikostolie
Priestor medzikostolia je začlenený do oddychovo relaxačnej časti. Hlavný zhromažďovací priestor je presunutý pred evanjelický kostol, kde sa budú konať aj kultúrno spoločenské akcie,  čo umožňuje medzikostolie doplniť o lavičky a parkové úpravy v podobe ostrovov lokálnych rastlín a nízkej zelene. Lavičky osadené kolmo na prirodzený spád medzikostolia sa tvarujú do podoby štylizovaného hľadiska a preto sa počíta s možnosťou osadiť premietacie plátno a projekčnú techniku pre letné kino. Tu je umiestnená aj picia fontánka. Prirodzený peší ťah smerom ulica 1. Mája a Zdravotnícka ulica zostáva zachovaný.

Ulica 1. Mája
Funkčne je ulica 1. Mája významným peším ťahom smerom k námestiu, taktiež sa tu prevádzkuje nezanedbatelné množstvo reštauračných a obchodných prevádzok, preto riešenie počíta s vytvorením plynulého komunikačného pásu na jednej strane a na druhej s priestorom pre umiestenie sedenia reštauračných zariadení. Táto časť je členitejšie koncipovaná s ostrovmi sadových úprav, stromoradím a lavičkami. Na konci pešej zóny, pri Štefánikovej ulici, sa profil ulice roztvára a vytvára menšie námestie, ktoré zostáva priestorovo nečlenené, funkčne flexibilné a je pojednané úpravami dlažobných formátov a pokračujúcim stromoradím.