Scroll to top
architektúra mestské priestory polyfunkčný objekt

Rozšírenie Základnej školy J. M. Petzvala, Spišská Belá

Zadanie
Zadaním bolo vyriešiť rozšírenie kapacity školy formou prístavby na pozemkoch školského areálu. Rozšírenie by malo poňať školskú jedáleň s kuchyňou a zázemím, nové kmeňové triedy, odborné učebne, kabinety.

Architektonické riešenie
Koncept rozšírenia bol poňatý formou pristavania novej hmoty na severozápadnom nároží areálu, ktorý kopíruje hranice parcely a dopĺňa uličnú zástavbu. Zvolená časť pozemku je aktuálne nezastavaná. Nová hmota je dispozične napojená na existujúci objekt školy a zároveň z časti prekrýva jeho západné priečelie. Výškovo sa prispôsobuje okolitej zástavbe s výškou 2 resp. 3 nadzemných podlaží.
Samotný navrhovaný objekt by sa dal rozdeliť do troch celkov. Prvý, ktorý je priamo napojený na objekt terajších vstupných priestorov, vytvára sa vstupný foyeur s tým že existujúci hlavný rizalit budovy sa dostáva do interiéru. Týmto poňatím sa rozširujú vstupné priestory, ktoré sú v momentálnom stave nedostatočné. Vytvára sa priestor pre informačný pult a priestor so sedením pre žiakov, rodičov alebo návštevníkov. Táto časť zároveň prepája existujúcu časť školy s navrhovaným rozšírením.
Druhý celok je časť kopírujúca západnú hranicu areálu. Sú v nej umiestnené nosné priestory rozšírenia školy. V polozapustených podzemných priestoroch sú šatne ponímajúce kapacitu celej školy a technické zariadenia. Na prvom nadzemnom podlaží je jedáleň s kuchyňou o kapacite 160 miest na sedenie. Taktiež sklady a zázemie personálu kuchyne. Druhé a tretie nadzemné podlažie obsahuje kmeňové triedy, zborovňu, hygienické jadro.
Tretia časť kopíruje severnú hranicu parcely a dopĺňa uličnú čiaru ktorú formuje bytová zástavba. Dispozične je priamo napojená, ale myslená tak aby tvorila samostatný stavebný celok, ktorý by tvoril možnú druhú etapu rozšírenia školy. Funkčne obsahuje odborné triedy s kabinetmi, priestory ŠKD.
Samotné učebne kmeňových tried sú projektované pre 25 žiakov vo výmerách 85-90 m2, Táto plocha vytvára priestor pre prezentáciu činností aj priestor pre trávenie prestávok.