Scroll to top

Realizačný projekt


admin - 2. augusta 2014 - 0 comments

realizacnyprojekt_tit

Realizačný projekt obsahuje oproti projektu pre stavebné povolenie podrobnú výkresovú a textovú dokumentáciu ako je napríklad výkaz okien a dverí, výkaz klampiarenských, stolárských a zámočníckych výrobkov, výkaz krovu a iné.

V realizačnom projekte sú rozkreslené všetky konštrukčné detaily a v technickej správe projektu sa detailne popisuje technologický postup pri zabudovaní jednotlivých prvkov a konštrukcií. Realizačný projekt taktiež zahŕňa podrobný položkový rozpočet, ktorý spolu s textovou a výkresovou časťou projektu umožňuje dodávateľskej firme jedinú a správnu interpretáciu stavebných detailov.

 

 

realizacnyprojekt_situacia

Situácia v relizačnom projekte

Objektová štruktúra realizačného projektu sa oproti projektu pre stavebné povolenie delí na viacero stavebných objektov ako sú napríklad: spevnené plochy, sadové úpravy, mobiliár a iné.V jednotlivých objektoch sa podrobne riešia detaily a ich vplyv na stavbu ako celok.

realizacnyprojekt_situacia-vyrez

Výrez zo situácie v realizačnom projekte

Realizačný projekt profesií ako sú vodovod, kanalizácia, vykurovanie, elektro alebo plynovod už neobsahuje iba základné schématické výkresy, ale podrobnú výkresovú dokumentáciu v mierke 1:50 so zakreslením trás sieti a prestupov cez stavebné konštrukcie. V prípade statiky projekt obsahuje vystužovacie výkresy a výkazy výstuže a ocele. Súčasťou dokumentácie je koordinačný výkres, aby pri realizácií nedochádzalo ku kolízií sieti.

realizacnyprojekt_stanok

Výkresová dokumentácia v realizačnom projekte

Rozkreslenie detailov v realizačnom projekte

realizacnyprojekt_obrubniky

Rozkreslenie detailov styku konštrukcií