Scroll to top

Projekt pre stavebné povolenie


admin - 3. augusta 2014 - 0 comments

20140729_114741Projekt pre stavebné povolenie (PSP) slúži pre získanie stavebného povolenia.

Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia.

Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. 

 

Výkres situácie v projekte pre stavebné povolenie.

 

Objektová štruktúra PSP sa skladá z :

A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
C. Situácia
D. Zastavovací plán
E. Časti projektovej dokumentácie:

  • E.1.1. – Architektonicko-stavebné riešenie
  • E.1.2. – Teplotechnický posudok (Energetická bilancia)
  • E.1.3. – Elektro
  • E.1.4. – Zdravotechnika
  • E.1.5. – Vykurovanie
  • E.1.6. – Plynofikácia
  • E.1.7. – Protipožianý posudok
  • E.1.8. – Statický posudok

V architektnicko-stavebnom riešení sa ďalej projekt delí na textovú časť – sprievodná a technická správa a výkresovú časť – výkres základov, pôdorysy (podlaží, krovu, strechy), rezy, pohľady, elektroštandard a ďaľšie.

 

prizemie02

Výkres pôdorysu v projekte pre stavebné povolenie.

 

Pri malých stavbách do 200m2 podlažnej plochy (najmä rodinné domy) je možnosť vyhotvenie tzv. jednostupňového projektu tj.: projektu pre stavebné povolenie s niektorými podrobnosťami projektu pre realizáciu stavby.

V takomto projekte sa okrem štandardnej dokumentácie pre stavebný úrad dodáva aj dokumentácia potrebná ku kvalitnému a správnemu zhotoveniu jednotlivých stavebných prvkov. Ide naprílad o definovanie výstuží do betónových konštrkcií, definovanie dimenzií nosných prvkov, výkazy okien a dverí, rozkreslenie zásadných konštrukčných a teplotechnicky náročných detailov. Takáto dokumentácia spolu s autorským dozorom vedie ku kvalitnému zhotoveniu stavby.

 

psp-pohlady

Výkres pohľadov v projekte pre stavebné povolenie

psp-rezy

Výkres rezov v projekte pre stavebné povolenie